ساختمان ومتابولیسم:  این آنتی ژن هم در سلولهای اپیتلیال پروستات نرمال و هم در سلولهای سرطانی مستقر است. این آنتی ژن عملا از نظر ایمونولوژیک از اسید فسفاتاز کاملا متمایز است. ثابت شده که موثرترین روش برای پیگیری و تشخیص کارسینوم پروستات می باشد. غلظت این آنتی ژن در افراد مبتلا به سرطان پیشرفته پروستات و بزرگی خوش خیم پروستات (BPH ) افزایش پیدا می کند. PSA در سرم به چندین شکل وجود دارد.  یک نوع آن از نظر فعالیت ایمنی کارایی نداشته و توسط آلفا-2-ماکروگلوبولین احاطه شده است. نوع دیگر PSA در سرم با یک نوع مهار کننده پروتئاز به نام آلفا-1-آنتی کیموتریپسین (ACT) کمپلکس تشکیل داده است. با وجودی که ACT فقط به جایگاه فعال PSA متصل می شود، PSA   با تست های ایمنی قابل تشخیص است. شکل سوم PSA که نمایانگر یک پروآنزیم یا شکل غیر فعال از نظر آنزیمی و کمپلکس با ACT نیست،  PSA آزاد یا Free PSA نام دارد. از نظر پزشکی مقدار PSA-ACT و Free PSA زمانی که با مقدار کل PSA یا Total PSA مقایسه شود، نقطه تمایز بین کانسر پروستات و بزرگی خوش خیم پروستات (BPH) است. مطالعات نشان داده است که بین بیمارانی که مقدار Total PSA آنها بین 4 تا 10 نانوگرم بر میلی لیتر است، نسبت        PSA آزاد به  Total PSA در آقایان دارای سرطان پروستات پایین تر از آنهایی است که به بزرگی خوش خیم پروستات مبتلا هستند.

دانلود کاتالوگ

​روش کار استفاده از کیت

استانداردها

​​Elisa kit Free PSA

اطلاعات فنی FSH

Assay Type
Standards
Conjugate
Chromogen Substrate
Controls
Incubation Time
Required sampler

Sandwich Elisa
0, 0.5, 1,2.5,5,10 ng/ml
Ready to use
Ready to use
One vial
(Room Temperature)  30+15 min
25 , 100 μl

25 µl
​نمونه کالیبراتور

30 min
​​​​​​​انکوباسیون
 در دمای اتاق

5 بار

​​​​​​​شستشو

100 µl​​​​​​​
کونژوگه ​​​​​​​shake=15 sec

100 µl​​​​​​​
محلول  Stop

با فیلتر 630 و450 ​​​​​​​نانومتر خوانش ​​​​​​​شود

Conc (ng/ml)

St 1
St 2
St 3
St 4
St 5
St 6​​​​​​​


0
0.5
1.0
2.5
5
10

0.03
0.16
0.32
0.64
1.2
2.3

محدوده طبیعی: 
​​​​​​​
با مطالعه بر روي 200 نمونه سرم مردان سالم مقدار طبیعی Free PSA با کیت شرکت زیست کارپیرا به روش الایزا بدست آمده به قرار زیر می باشد ولی پیشنهاد می گردد تا هر آزمايشگاه مقادير نرمال خود را بدست آورد:

100 µl
سوبسترا
Dont ​​​​​​​shake

15 min
​​​​​​​انکوباسیون
 در دمای اتاق

در تاریکی

   Up to 1.3 ng/ml

OD 450/630