لابی نظام پرستاری قوی‌تر از نظام پزشکیه !

محمد میرزابیگی رئیس کل سازمان نظام پرستاری درباره اینکه شنیده شده است سازمان نظام پرستاری در اواخر دولت دوازدهم کمک مالی چند ده میلیارد تومانی دریافت کرده است، گفت: این کمک را از دولت جدید گرفتیم که ۲۰ میلیارد تومان بوده که بابت هیات مدیره‌های نظام پرستاری و ساختمان جدید سازمان نظام پرستاری هزینه کردیم که نوش جان نظام پرستاری باشد

حالا کمک ۲۰ میلیارد تومانی دولت به سازمان نظام پرستاری را مقایسه کنید با طرح افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی و طرح‌های متعدد دیگری که سازمان نظام پزشکی را با چالش‌ها و دردسرهای زیادی مواجه کرده است

فراپژوهش