رئیس‌جمهور: در مقابله با کرونا سیاست ما باید اقناعی باشد نه اجباری

رئیسی با تاکید بر اینکه واکسیناسیون عمومی باید با قوت ادامه یابد، گفت: دانشگاهیان و صاحبان تریبون در ترغیب و تشویق مردم به رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و واکسینه شدن در برابر ویروس کرونا نقش بسزایی دارند.

واکسیناسیون عمومی باید با قوت ادامه یابد.

تاکید بر تدوین نقشه‌راه جامع برای مقابله با کرونا

عادی‌انگاری و رعایت نکردن شیوه‌نامه‌های بهداشتی تبعات خطرناکی دارد.

بازگشایی‌ها با برنامه‌ریزی و نظارت دقیق باشد تا سلامت مردم به خطر نیفتد.

در مقابله با کرونا سیاست ما باید اقناعی باشد نه اجباری

به شبهات درباره کرونا پاسخ علمی و منطقی داده شود.

کاهش محدودیت‌های کرونایی باید با ضوابط همراه باشد.