کرونا چند سال از عمر ما کم کرد؟

اسپوتنیک: همه‌گیری ویروس کرونا باعث شده است که در سال 2020 مردم در بیش از 30 کشور در مجموع حدود 28 میلیون سال کمتر عمر کنند

به گفته کارشناسان، چنین آماری در رابطه با کاهش امید به زندگی و افزایش نرخ مرگ و میر مورد انتظار، از جمله در کشورهای با درآمد بالاتر متوسط است

فراپژوهش