نتیجه یک مطالعه: اُمیکرون بیش از ۴ برابر دلتا، مسری‌تر است

نتیجه مطالعه هیروشی نیشیورا استاد علوم بهداشت و محیط زیست در دانشگاه کیوتو که به وزارت بهداشت ژاپن مشاوره می‌دهد، نشان داد که واریانت اُمیکرون در مراحل اولیه آن، ۴/۲ برابر مسری‌تر از واریانت دلتا است. این یافته احتمالا ترس برخی از این واریانت جدید ویروس کرونا به دلیل مسری بودن زیاد آن را تائید می‌کند

فراپژوهش