توصیه WHO: دو دوز اول از یک نوع واکسن کرونا تزریق شوند

یک کمیته زیرمجموعه سازمان جهانی بهداشت (WHO) اعلام کرد که بهترین حالت این است که به افراد دو دوز از یک واکسن مشابه تزریق شود اما تزریق ترکیبی واکسن‌های کرونا راه‌حل خوبی برای کشورهایی است که با مشکلات تامین واکسن مواجه هستند

رئیس گروه مشورتی استراتژیک کارشناسان ایمن‌سازی سازمان جهانی بهداشت (SAGE) گفت: معتقدیم که بهترین رویکرد استفاده از یک واکسن مشابه برای تزریق دو دوز اولیه است. اگر کشورها واکسن‌ها را به صورت ترکیبی تزریق می‌کنند، بهترین رویکرد این است که اگر برای دوز اول یک واکسن غیر فعال شده تزریق می‌شود، برای دوز دوم یک واکسن mRNA یا یک واکسن مبتنی بر وکتور استفاده شود

فراپژوهش