داروهای خوراکی کرونای مولنوپیراویر و پکسلووید در زمستان به بریتانیا می‌رسند

رئیس کارگروه ویژه درمان‌های ضد ویروس کرونای بریتانیا روز پنجشنبه گفت که پیش‌بینی می‌شود این کشور در طول فصل زمستان داروهای خوراکی کرونای مرک&کو و فایزر را در اختیار داشته باشد. در همین حال واریانت اُمیکرون به تاخت و تاز و پیشروی خود در بریتانیا ادامه می‌دهد

به گفته ادی گری، بریتانیا از حالا تا پایان مارس ۲۰۲۲ داروهای مولنوپیراویر و پکسلووید را در اختیار خواهد داشت

بریتانیا مولنوپیراویر را تائید کرده اما هنوز پکسلووید را تائید نکرده است

بریتانیا مطالعه بالینی مولنوپیراویر را روی بیماران در خطر نوع شدید کرونا برای جلوگیری از بستری آنها در بیمارستان آغاز کرده است

فراپژوهش