نتیجه مطالعه دانمارک: اُمیکرون بهتر از دلتا از ایمنی فرار می‌کند

فانا

نتیجه یک مطالعه در دانمارک نشان داد که واریانت اُمیکرون در دور زدن ایمنی افراد واکسینه شده بهتر از واریانت دلتا عمل می‌کند. نتیجه این مطالعه کمک می‌کند که بدانیم چرا اُمیکرون با سرعت بیشتری در حال شیوع است

براساس تحقیق انجام شده روی حدود ۱۲ هزار خانوار در دانمارک در نیمه دسامبر سال قبل، دانشمندان دریافتند که اُمیکرون ۲/۷ تا ۳/۷ برابر بیشتر از دلتا در افراد دانمارکی واکسینه شده، عفونی‌تر بوده است

این مطالعه نشان می‌دهد اُمیکرون عمدتا به دلیل اینکه در گریز از ایمنی به وجود آمده ناشی از واکسن‌ها بهتر است، با سرعت بیشتری در حال گسترش است

محققان این مطالعه اعلام کردند: یافته‌های ما تائید می‌کند که گسترش سریع اُمیکرون در درجه اول می‌تواند به جای افزایش ذاتی در قابلیت انتقال اولیه به فرار از ایمنی نسبت داده شود

فراپژوهش