ساختمان ومتابولیسم:  این آنتی ژن هم در سلولهای اپی تلیال پروستات نرمال و هم در سلولهای سرطانی مستقر است. این آنتی ژن عملا از نظر ایمونولوژیک از اسید فسفاتاز کاملا متمایز است. ثابت شده که موثرترین روش برای پیگیری و تشخیص کارسینوم پروستات می باشد. یک گلیکو پروتئین با وزن مولکولی 24000 دالتون می باشد و به عنوان یک Kallikerein Serin Protease  عمل می کند. در واقع این ماده یک سرین پروتئاز است که عمل رقیق کنندگی در مایع سمینال را انجام می دهد و به عنوان پروتئاز PSA  به یک α2  ماکروگلوبولین باند گردیده و با α1  آنتی کیمو تریپسین در غدد شیری پستان – مایع آمنیوتیک – غدد پارا تیروئید و بافت نرمال پستان و بافت آندو متریال یافت می شود ،نیمه عمر آن 2 تا 3 روز است. PSA  یک گلیکوپروتئین تک زنجیره ایست که 7% کربو هیدرات 237 اسید آمینه دارد.وزن مولکولی آن 28430 است و نقطه ایزو الکتریک آن 8/6 تا2/7 است. دو شکل مهم از PSA  در گردش خون وجود دارد. مهمترین آن باند α1 – Antichymotrypsin inhibator  با وزن مولکولی 1000 و (ACT) آنتی کیموتروپسین و ترکیب مختصری از Free PSA  با وزن مولکولی 28430 می باشد.

دانلود کاتالوگ

​روش کار استفاده از کیت

استانداردها

​​Elisa kit PSA

اطلاعات فنی FSH

Assay Type
Standards
Conjugate
Chromogen Substrate
Controls
Incubation Time
Required sampler

Sandwich Elisa
0, 1, 4,10,30,60 ng/ml
Ready to use
Ready to use
Two vial
(Room Temperature)  60+15 min
25 , 100 μl

25 µl
​نمونه کالیبراتور

30 min
​​​​​​​انکوباسیون
 در دمای اتاق

5 بار

​​​​​​​شستشو

100 µl​​​​​​​
کونژوگه ​​​​​​​shake=15 sec

100 µl​​​​​​​
محلول  Stop

با فیلتر 630 و450 ​​​​​​​نانومتر خوانش ​​​​​​​شود

OD     استانداردها (ng/ml)

St 1
St 2
St 3
St 4
St 5
St 6​​​​​​​


0
1.0
4.0
10
30
60

0.028
0.13
0.44
0.9
1.85
2.65

سن
ng/ml

70-79
0-5.6

محدوده طبیعی: 
​​​​​​​
بین 4-0 ng/ml   یا 10-4 μg/L  میباشد، امروزه در بیماران با بزرگی ندولار پروستات محدوده طبیعی بر اساس سن و جنس گزارش می شود.البته مقادير نرمال PSA در سرم افراد طبيعي که توسط تست هاي مکرر به روش الايزا بدست آمده  به شرح زیر می باشد ولي پيشنهاد مي گردد تا هر آزمايشگاه مقادير نرمال خود را بدست آورد:

100 µl
سوبسترا
Dont ​​​​​​​shake

15 min
​​​​​​​انکوباسیون
 در دمای اتاق

در تاریکی

60-69
0-5.4

50-59
0-5.3

10-49
0-5.2