ساختمان ومتابولیسم : هورمونهای گلیکو پروتئینی مترشحه از هیپوفیز از دو زنجیره پپتیدی تشکیل شده اند α-subunit  که از 89 اسید آمینه تشکیل شده و ساختمانی مشابه GH,TSH,LH دارد و β-subunit مسئول فعالیت ایمونولوژیک داخل سلولیست. FSH  از سلولهای بازوفیل هیپوفیز قدامی ترشح می شود. ترشح بالا و پائین این هورمون در حقیقت بستگی به تیتر استروئیدهای در گردش با مکانیسم فیدبک منفی دارد.فعالیت بیولوژیک FSH در زنان ، القاء رشد وبلوغ فولیکول گراف می باشد. در زمان پریود FSH یک الگوی سیکلیک را طی می کند که بسته به تیتر استرادیول و پروژسترون است. مدت کوتاهی قبل از تخمک گذاری یک افزایش قابل توجه FSH وجود دارد که برای ردیابی مراحل پریود و تشخیص نقص کارکرد هیپوفیز روش تشخیصی مناسبی است. در مردان پروسه سیکلیک نیست و توسط اسپرماتوژنز تنظیم میشود،  در زنان در دوران نزدیک منوپوز افزایش تیتر موجود است.این هورمون گنادو تروپیک هیپوفیز قدامی با وزن مولکولی 30000 دالتون شامل 15-30% کربوئیدرات می باشد که شامل فروکتوز،مانوز،گالاکتوز،گلوکز آمین و اسید سیالیک می باشد.α-Subunit  ها در آمینو اسید ها متفاوتند.  α-Subunit ایزوله شده فعالیت بیولوژیکی را سبب می شود و  β-Subunit ایزوله ممکن است فعالیت بیولوژیکی کمی داشته باشد اما زمانی که این دو با هم ترکیب میشوند فعالیت به حد اکثر می رسد. حضور α و β برای پاسخ بیولوژیکی حائز اهمیت است. آنتی سرم اختصاصی برای  β-Subunitاساس روش های ایمونولوژیک را رهبری می کند.

دانلود کاتالوگ

​روش کار استفاده از کیت

استانداردها

​​Elisa kit FSH

اطلاعات فنی FSH

Assay Type
Standards
Conjugate
Chromogen Substrate
Controls
Incubation Time
Required sampler

Sandwich Elisa
0, 5, 10,20,50,100 mIu/ml
Ready to use
Ready to use
One vial
(Room Temperature)  60 + 15 min
50 , 100 μl

50 µl
​نمونه کالیبراتور

60 min
​​​​​​​انکوباسیون
 در دمای اتاق

5 بار

​​​​​​​شستشو

50 µl​​​​​​​
کونژوگه ​​​​​​​shake=15 sec

100 µl​​​​​​​
محلول  Stop

با فیلتر 630 و450 ​​​​​​​نانومتر خوانش ​​​​​​​شود

OD     استانداردها (µIu/ml)

St 1
St 2
St 3
St 4
St 5
St 6​​​​​​​


0
5
10
20
50
100

0.034
0.207
0.34
0.65
1.44
2.5

محدوده طبیعی:
 مقادير نرمال T-Uptake در سرم افراد طبيعي که توسط تست هاي مکرر به روش الايزا بدست آمده  به شرح زیر می باشد ولي پيشنهاد مي گردد تا هر آزمايشگاه مقادير نرمال خود را بدست آورد:​​​​​​​

             µIu/ml یا mIu/L

هفته حاملگی

9.9-1.4
7.2-1.1
17.2-6.7
100.6-19.2
15.4-1.42
4-0
12-4.3

فاز فولیکولار
فاز لوتئال
پیک تخمک گذاری
پس از یائسگی
مردان زیر 60 سال
قبل از بلوغ
حین بلوغ (15-11 سال)

محدوده طبیعی: 
​​​​​​​
مقادير نرمال FSH در سرم افراد طبيعي که توسط تست هاي مکرر به روش الايزا بدست آمده در بانوان باردار بسته به هفته بارداری  به شرح زیر می باشد ولي پيشنهاد مي گردد تا هر آزمايشگاه مقادير نرمال خود را بدست آورد:

100 µl
سوبسترا
Dont ​​​​​​​shake

5 min
​​​​​​​انکوباسیون
 در دمای اتاق

در تاریکی