تیروکسین(T4) هورمون اصلی تیروئید است که با توجه به حلالیت کم این هورمون در محیط آبی ،بخش عمده آن(حدود 95%)به پروتئینهای حامل متصل بوده و بخش کوچکی بصورت آزاد در خون وجود دارد کهدارای فعالیت فیزیولوژیگ بوده و اندازه گیری آن شاخص مهمتری از تیروکسین تام است زیرا تیروکسین تام تحت تاثیر میزان پروتئین های حامل قرار می گیرد.فرم فعال متابولیک و قابل قبول موجود در بافت ها فرم FT4 است.
کاربرد باليني آزمايش:
در هیپرتیروئیدیسم و هیپوتیروئیدیسم درمان شده با تیروکسین FT4 بالا میرود همچنین در سندرم گریوز و تیروتاکسیوز نیز مقدار FT4 بالا میرود .در زمان حاملگی و در هیپوتیروئیدیسم و هیپرتیروئیدیسم درمان شده با تری یدونین ودر هیپوتیروئیدیسم با منشا هیپوفیز و هیپوتالاموس مقدار FT4 پائین می آید. نوسانات FT4 ممکن است در بیماران Euthyroid و در زمان بیماری های Non thyroid حاد و مزمن اتفاق بیفتد.  

دانلود کاتالوگ

​روش کار استفاده از کیت

استانداردها

​​Elisa kit Free T4

اطلاعات فنی Free T4

Assay Type
Standards
Conjugate
Chromogen Substrate
Controls
Incubation Time
Required sampler

Competetive  Elisa
0,0.2,1,2.5,5,10 ng/dl
Ready to use
Ready to use
One vial
(Room Temperature)  60 + 15 min
25 , 100 μl

25 µl
​نمونه کالیبراتور

50 µl
اسی بافر 

60 min
​​​​​​​انکوباسیون
 در دمای اتاق

5 بار

​​​​​​​شستشو

100 µl​​​​​​​سوبسترا
Dont shake

15 min 
​​​​​​​
​​​​​​​انکوباسیون در
 دمای اتاق در تاریکی

100 µl​​​​​​​
محلول  Stop

با فیلتر 630 و 450  نانومتر خوانش شود

OD     استانداردها (ng/dl)

St 1
St 2
St 3
St 4
St 5
St 6​​​​​​​

0
0.2
1.0
2.5
5.0
10

2.65
2.45
1.85
1.0
0.65
0.2

محدوده طبیعی:
​​​​​​​مقادیر نرمال  Free T4 در سرم افراد طبیعی که توسط تستهای مکرر الایزا بدست آمده بقرار زیر می باشد ولی پیشنهاد می گردد که هر آزمایشگاه مقادیر نرمال خود را بدست آورد.

محدوده طبيعی                  

 0.6 - 2.1 ng/dl 

50 µl
کونژوگه
​​​​​​​shake=15 sec

 برای بیمارانی که از داروی  Levothyroxine استفاده می کنند، 5ng/dl  نیز نرمال است.