T4 توسط غده تیروئید ساخته می شود و توسط هیپوتالاموس و هیپوفیز با یک مکانیسم فیدبک منفی حساس تنظیم می شود. TRH  تولید شده توسط هیپوتالاموس با تحریک هیپوفیز باعث رها سازی TSH شده که خود با تاثیر روی غده تیروئید باعث آزاد سازی T4 وT3 می گردد که این دو نیز توسط مکانیسم فیدبک ترشح TSH  و  TRHرا کنترل می کنند. T3 و T4  در کبد به فرم هاي سولفاته گلوگورونه کنژوگه مي شوند که اين کنژوگه ها داخل صفرا شده و به روده مي روند. هورمونهاي تيروئيدي هيدروليز شده بعدها دوباره جذب ميشوند. سلول هاي تيروئيد يد پلاسمهائي را به Iodine تبديل کرده و سپس Iodine   را روي آمينو اسيد تيروزين مولکول تيرو گلوبولين در موقعيت هاي  3و5 قرار مي دهند که منجر به ساخته شدن (MIT,DIT) مي شودکه از لحاظ بيولوژيک غير فعالند.از ادغام دو ملکول DIT هورمون T4 تشکیل می شود. T4 غالبا به پروتئین های پلاسما مثل TBG متصل است که ظرفیت بالائی برای اتصال با T4 دارد. پس مقدار آزاد T4 کمتر از 0.1% است. T4 آزاد به علت اتصال به TBG وارد سلولها شده و اثر بیولوژیکی خود را اعمال می کند.​​​​​​​

دانلود کاتالوگ

​روش کار استفاده از کیت

استانداردها

​​Elisa kit T4

اطلاعات فنی T4

Assay Type
Standards
Conjugate
Chromogen Substrate
Controls
Incubation Time
Required sampler

Competetive  Elisa
0,1.5,3,6,12,20 μg/dl
Ready to use
Ready to use
One vial
(Room Temperature)  60 + 15 min
25 , 100 μl

25 µl
​نمونه کالیبراتور

100 µl
کونژوگه 
shake=15 sec

60 min
​​​​​​​انکوباسیون
 در دمای اتاق

5 بار

​​​​​​​شستشو

100 µl​​​​​​​سوبسترا
Dont shake

50 µl​​​​​​​
​​​​​​​انکوباسیون در
 دمای اتاق در تاریکی

100 µl​​​​​​​
محلول  Stop

با فیلتر 630 و 450  نانومتر خوانش شود

St 1
St 2
St 3
St 4
St 5
St 6​​​​​​​

0
1.5
3.0
6.0
12
20​​​​​​​

2.5
1.65
0.99
0.43
0.22
0.1

OD     استانداردها (µg/dl)

محدوده طبیعی:
​​​​​​​مقادیر نرمال T4 در سرم افراد مختلف که توسط تستهای مکرر الایزا بدست آمده بقرار زیر می باشد ؛ولی پیشنهاد می گردد که هر آزمایشگاه مقادیر نرمال خود را بدست آورد:

بزرگسالان                                                                                                         کودکان

                                        14-4 µg/dl

  15.3-6.4   µg/dl