هورمونهای تیروئیدی به دلیل حلالیت کم در محیط آبی بطور عمده به پروتئین های حامل مانند  TBG و Alb و Pre Alb متصل می شوند. در سنجش میزان تام هورمونهای تیروئیدی چنانچه افزایش میزان تام هورمون با افزایش پروتئین های حامل همراه باشد با ثابت ماندن بخش آزاد و فعالیت فیزیولوژیک طبیعی ،فرد مشکل تیروئیدی نخواهد داشت. به عبارت دیگر تغییر صحیح میزان تام هورمون های تیروئیدی منوط به روشن بودن وضعیت پروتئین های حامل است. لذا آزمون های مختلفی برای تخمین میزان این پروتئین ها طراحی شده اند از جمله آزمون برداشت تیروئیدی.

دانلود کاتالوگ

​روش کار استفاده از کیت

استانداردها

​​Elisa kit T3UP

اطلاعات فنی T3UP

Assay Type
Standards
Conjugate
Chromogen Substrate
Controls
Incubation Time
Required sampler

Competetive Elisa
13,23,33,43 %
Ready to use
Ready to use
----
(Room Temperature)  60 + 15 min
25 , 100 μl

25 µl
​نمونه کالیبراتور

50 µl
کونژوگه 
shake=15 sec

60 min
​​​​​​​انکوباسیون
 در دمای اتاق

5 بار

​​​​​​​شستشو

100 µl​​​​​​​سوبسترا
Dont shake

15 min 
​​​​​​​انکوباسیون
 در دمای اتاق در تاریکی

با فیلتر 630 و 450  نانومتر خوانش شود

St 1
St 2
St 3
St 4

13
23
33
43

OD     استانداردها %

2.4
1.9
0.45
0.185

50 µl
اسی بافر

100 µl
محلول
Stop

محدوده طبیعی:
 مقادير نرمال T-Uptake در سرم افراد طبيعي که توسط تست هاي مکرر به روش الايزا بدست آمده  به شرح زیر می باشد ولي پيشنهاد مي گردد تا هر آزمايشگاه مقادير نرمال خود را بدست آورد:​​​​​​​

محدوده طبیعی :  37-21 درصد​​​​​​​