هلیکو باکتر پیلوری که قبلا کمپیلو باکتر پیلوری نامیده میشد یک باکتری مارپیچی  می باشد که در موکوس های معده انسان رشد میکند .مطالعات متعددی وجود این باکتری در معده را مرتبط با  زخم معده مزمن دانسته اند.
دو نوع روش تهاجمی و غیر تهاجمی برای تشخیص هلیکو باکتر پیلوری وجود دارد ، در روش تهاجمی با استفاده از آندوسکوپی نمونه برداری برای کشت و آزمایشات آسیب شناسی سلولی صورت می گیرد که علاوه بر ناخشنودی بیمار، گران هم می باشد. روشهای غیر تهاجمی شامل روشهای سرولوژیک، تست اوره تنفسی و تست بررسی وجود آنتی ژن هلیکو باکتر پیلوری در نمونه مدفوع می باشد. این کیت با استفاده از تکنیک الایزا وجود آنتی ژن هلیکو باکتر را در مدفوع شناسایی می کند.   

دانلود کاتالوگ

​​Elisa kit h.pylori stool 

اطلاعات فنی h.pylori stool 

Assay Type
Standards
Conjugate
Chromogen Substrate
Controls
Incubation Time
Required sampler

Indirect Elisa
-------
Ready to use
Ready to use
Negative, Positive
(Room Temperature)  60+15 min
50 , 100 μl

1- جذب نوری استاندارد ها و نمونه ها را به کمک دستگاه Eliza Reader در طول موج 450 نانومتر و در صورت امکان در مقابل فیلتر رفرانس   630 نانومتر بخوانید.
2- مقدار  Cut Off را طبق فرمول زیر بدست آورید .
0.1+ میانگین جذبهاي نوري کنترل منفی  Cut off value =
4- براي تعیین جوابهاي مثبت و منفی، مقدار ایندکس را از تقسیم جذب نوري نمونه بر مقدار  Cut-offبدست آورید:
Cut off  Index (COI) = OD of sample/Cut off  Value
 
بر اساس این فرمول مقادیر بالاتر از 1.1 مثبت و پایین تر از 0.9 منفی قلمداد می شوند. نمونه هایی که مقدار ایندکس آنها بین 0.9-1.1 می باشد مشکوك بوده و باید پس از مدتی با استفاده از سرم یا پلاسماي تازه  مجدداً آزمایش شوند.

اگر نتیجه حاصل از نمونه در محدوده Borderline قرار گرفت بهتر است پس از گذشت یک هفته آزمایش با نمونه جدید و قدیمی از بیمار تکرار شود.