ساختمان ومتابولیسم : پرولاکتین یک زنجیره پلی پپتیدی متشکل از 198 اسید آمینه با 3 پل دی سولفیدی داخل مولکولی است. وزن مولکولی آن 22000 دالتون است و از سلولهای لاکتوتروپیک هیپوفیز ترشح می شود که اسیدوفیل هستند. مولکول Big prolactin با وزن مولکولی بالا و از نظر بیولوژیک غیر فعال توسط آدنوما تولید می شود. اختلاف جنس تا سن بلوغ تاثیری روی میزان پرولاکتین ندارد. وقتی تولید استروژن بالا می رود تولید پرولاکتین در زنان بالا می رود. تغییرات غلظت پرولاکتین در بالغین با نوسانات اپی زودیک و بعد ازخواب یک پیک نزولی دارد. سنتز و ترشحPRL  با فاکتورهای هیپوتالامیک تنظیم می شود. مثل TRH  که نقش تحریک کننده بر پرولاکتین و دوپامین دارد.نقش اصلي و بيولوژيک پرولاکتين در زنان تحريک و نکامل غدد شيري و ترشح شير بعد از زايمان است.

دانلود کاتالوگ

​روش کار استفاده از کیت

استانداردها

​​Elisa kit Prolactin

اطلاعات فنی Prolactin

Assay Type
Standards
Conjugate
Chromogen Substrate
Controls
Incubation Time
Required sampler

Sandwich Elisa
0, 50, 100,200,500,1000 mIu/L
Ready to use
Ready to use
One vial
(Room Temperature)  60 + 15 min
50 , 100 μl

50 µl
​نمونه کالیبراتور

60 min
​​​​​​​انکوباسیون
 در دمای اتاق

5 بار

​​​​​​​شستشو

100 µl​​​​​​​
کونژوگه ​​​​​​​shake=15 sec

100 µl​​​​​​​
محلول  Stop

با فیلتر 630 و450 ​​​​​​​نانومتر خوانش ​​​​​​​شود

OD     استانداردها (µIu/ml)

St 1
St 2
St 3
St 4
St 5
St 6​​​​​​​


0
50
100
500
1000
2000

0.04
0.13
0.2
0.75
1.5
2.7

محدوده طبیعی:
 مقادير نرمال T-Uptake در سرم افراد طبيعي که توسط تست هاي مکرر به روش الايزا بدست آمده  به شرح زیر می باشد ولي پيشنهاد مي گردد تا هر آزمايشگاه مقادير نرمال خود را بدست آورد:​​​​​​​

             µIu/ml یا mIu/L

هفته حاملگی

110-555
30-435
424-67
720<
30-420

زنان غير باردار
مردان
بچه ها
در 3 ماهه سوم بارداري
بعد از یایسگی

محدوده طبیعی: 
​​​​​​​
مقادير نرمال PRL در سرم افراد طبيعي که توسط تست هاي مکرر به روش الايزا بدست آمده  به شرح زیر می باشد ولي پيشنهاد مي گردد تا هر آزمايشگاه مقادير نرمال خود را بدست آورد:

100 µl
سوبسترا
Dont ​​​​​​​shake

15 min
​​​​​​​انکوباسیون
 در دمای اتاق

در تاریکی

واحد اندازه گیری PRL ، mIu/Lit می باشد، که برای تبدیل آن به ng/ml از فرمول زیر استفاده میگردد:​​​​​​​

mIu/L=21.2 ng/ml
ng/ml=0.0472 mIu/L