T3  از غده تيروئيد ترشح مي شود ، وزن مولکولي آن 651 دالتون است و درخون با اتصالات ضعيف به پروتئين هاي حامل پلاسما مثل TBG وپره آلبومين (TBPA) و آلبومين وصل مي شود.مقدار T3  در خون خيلي کمتر از T4 ميباشد.حلاليت کم T3 سبب مي شود تا بخش عمده آن يعني حدود 99.5  درصد به پروتئين هاي حامل متصل گردد.T3  در سوخت و ساز سلولي بسيار موثر بوده و در رشد بدن و همينطور رشد و تمايز اندام هاي جنسي نقش اساسي دارد.
توليد T3 با مکانيسم فيدبک منفي توسط تيروتروپين(TSH) کنترل مي شود که خود TSH توسط TRH مترشحه از هيپوتالاموس کنترل مي شود. نيمه عمر 24-30t3  ساعت است. T3 و T4  در کبد به فرم هاي سولفاته گلوگورونه کنژوگه مي شوندکه اين کنژوگه ها داخل صفرا شده و به روده مي روند. هورمونهاي تيروئيدي هيدروليز شده بعدها دوباره جذب ميشوند. سلول هاي تيروئيد يد پلاسمائي را به Iodine تبديل کرده و سپس Iodine   را روي آمينو اسيد تيروزين مولکول تيرو گلوبولين در موقعيت هاي 3و5 قرار مي دهندکه منجر به ساخته شدن (MIT,DIT) مي شودکه از لحاظ بيولوژيک غير فعالند.ترکيب دو مولکول  -3 منويدوتيروزين و 3و-5 دي يدوتيروزين T3  را مي سازد. ​​​​​​​

دانلود کاتالوگ

​روش کار استفاده از کیت

استانداردها

​​Elisa kit T3

اطلاعات فنی T3

Assay Type
Standards
Conjugate
Chromogen Substrate
Controls
Incubation Time
Required sampler

Competetive  Elisa
0,0.5,1,2,4,8 ng/ml
Ready to use
Ready to use
One vial
(Room Temperature)  60 + 15 min
50 , 100 μl ​​​​​​​

50 µl
​نمونه کالیبراتور

100 µl
کونژوگه 
shake=15 sec

60 min
​​​​​​​انکوباسیون
 در دمای اتاق

5 بار

​​​​​​​شستشو

100 µl​​​​​​​سوبسترا
Dont shake

50 µl​​​​​​​
​​​​​​​انکوباسیون در
 دمای اتاق در تاریکی

100 µl​​​​​​​
محلول  Stop

با فیلتر 630 و 450  نانومتر خوانش شود

OD     استانداردها (ng/ml)

St 1
St 2
St 3
St 4
St 5
St 6​​​​​​​

0
0.5
1.0
2.0
4.0
8.0

2.45
1.97
1.62
1.1
0.66
0.4

محدوده طبیعی:
مقادیر نرمال T3 در سرم افراد طبیعی که توسط تستهای مکرر الایزا بدست آمده بقرار زیر می باشد ولی پیشنهاد می گردد که هر آزمایشگاه مقادیر نرمال خود را بدست آورد:​​​​​​​

محدوده طبيعی ng/ml                                                                             محدوده طبيعی ng/ml

2.1- 0.5                                                                                                     1.3