نام آنابولیت: HCG  یا گونادوتروپین جفتی انسان β-subunit or Human chronic Gonadotropin 
ساختمان و متابولیسم: هورمونهای گلیکوپروتئینی مثل HCG,LH,FSH,TSH  از دو زیر گروه یا subunit تشکیل شده اند، α-subunit  که در همه آنها مشابه است و β-subunit  که شاخص هورمون است. در مورد β-subunit HCG  شامل 180 اسید آمینه با وزن مولکولی 25000-30000 دالتون بوده و اولین 150 اسید آمینه آن با LH  قرابت آنتی ژنی دارد.
HCG  توسط سلولهای تروفوبلاست سنتز می شود که نیمه عمر آن 12 تا 36 ساعت می باشد. از روز 6 تا 10 بعد از لقاح ،سطح β-HCG  در سرم بالا میرود. در حاملگی طبیعی با گذشت 4 تا 6 هفته بعد از بارداری  β-subunit قابل تشخیص است. در موارد حاملگی خارج رحمی molar pregnancy  و هیپرکتومی یا D&C  سیر نزول β راشاهدیم که ممکن است از 11 تا 219 روز طول بکشد. مهمترین وظیفه HCG نگهداری جسم زرد است که تولید استرادیول و پروؤسترون می کند. تولید زیر گروه های HCG  تحت کنترل ژنتیکی است. وزن مولکولی آن 45000 دالتون است که تقریبا 30 % کربو هیدرات و 9% اسید سالیسیلیک دارد. HCG در جنین مذکر ، سلولهای لیدیک را که تولید کننده تستسترون هستند ، تحریک و به تمایز جنسی کمک می کند.

دانلود کاتالوگ

​روش کار استفاده از کیت

استانداردها

​​Elisa kit βhCG-Rapid

اطلاعات فنی HCG-Rapid

Assay Type
Standards
Conjugate
Chromogen Substrate
Controls
Incubation Time
Required sampler

Sandwich Elisa
0, 10, 25,100,200,500,1000 mIu/L
Ready to use
Ready to use
One vial
(Room Temperature)  5+5+5 min
50 , 100 μl

50 µl
​نمونه کالیبراتور

5 min
​​​​​​​انکوباسیون
 در دمای اتاق

5 بار

​​​​​​​شستشو

50 µl​​​​​​​
کونژوگه ​​​​​​​shake=15 sec

100 µl​​​​​​​
محلول  Stop

با فیلتر 630 و450 ​​​​​​​نانومتر خوانش ​​​​​​​شود

OD     استانداردها (µIu/ml)

St 1
St 2
St 3
St 4
St 5
St 6​​​​​​​

St 7

0
10
25
100
250
500
1000​​​​​​​

0.05
0.08
0.12
0.41
0.9
1.5
2.45​​​​​​​

محدوده طبیعی:
 مقادير نرمال T-Uptake در سرم افراد طبيعي که توسط تست هاي مکرر به روش الايزا بدست آمده  به شرح زیر می باشد ولي پيشنهاد مي گردد تا هر آزمايشگاه مقادير نرمال خود را بدست آورد:​​​​​​​

             µIu/ml یا mIu/L

هفته حاملگی

50-10
500-50
1000-100
3000-1000
11500-3500
27000-12000

1≥          
2
3
4
5
8- 6           

محدوده طبیعی: 
​​​​​​​
در بانوان باردار بسته به هفته بارداری به شرح زیر می باشد 

5 بار

​​​​​​​شستشو

100 µl
سوبسترا
Dont ​​​​​​​shake

5 min
​​​​​​​انکوباسیون
 در دمای اتاق
​​​​​​​در تاریکی

5 min
​​​​​​​انکوباسیون
 در دمای اتاق