هورمون T3 از غده تیروئید ترشح شده و حدود 99.7 % آن در خون به وسیله پروتئینهای حامل که شامل TBG ،  پره آلبومین (TBPA) و آلبومین می باشند، حمل می گردد و در حدود 0.3 درصد از T3 به صورت آزاد و غیر متصل به پروتئینها می باشد و در واقع همین شکل آزاد هورمون است که دارای فعالیت بیولوژیک است. هورمون T3 در سوخت و ساز سلولی و رشد و تمایز بدن موثر است، بنا براین مقدار T3  در خون یک مقدار مهم در تعیین وضعیت تیروئید و متابولیسم بدن می باشد، اما به علت تغییر غلظت پروتئینهای حامل در بسیاری از تغییرات کلینیکی مانند حاملگی و مصرف داروها - مصرف قرصهای ضد بارداری – استروژن درمانی – مصرف فنی توئین و آندروژنها، T3 کل دچار تغییرات کاذب می شود در حالیکه مقدار Free T3 ثابت است. بنابر این اندازه گیری Free T3 ارتباط قابل اعتمادتری با وضعیت کلینیکی بیمار در مقایسه با T3 کل نشان می دهد. به علاوه در بعضی از افراد مبتلا به هیپر تیروئیدیسم  که مقدار TSH پایین و Free T4  در حد نرمال می باشد تعیین مقدار Free T3 درتشخیص کمک کننده می باشد.​​​​​​​

دانلود کاتالوگ

​روش کار استفاده از کیت

استانداردها

​​Elisa kit Free T3

اطلاعات فنی T3

Assay Type
Standards
Conjugate
Chromogen Substrate
Controls
Incubation Time
Required sampler

Competetive  Elisa
0 ,1,2.5,5,10,20 pg/ml
Ready to use
Ready to use
One vial
(Room Temperature)  60 + 15 min
50 , 100 μl

50 µl
​نمونه کالیبراتور

100 µl
اسی بافر 
shake=15 sec

30 min
​​​​​​​انکوباسیون
 در دمای اتاق

5 بار

​​​​​​​شستشو

100 µl​​​​​​​سوبسترا
Dont shake

15 min 
​​​​​​​
​​​​​​​انکوباسیون در
 دمای اتاق در تاریکی

100 µl​​​​​​​
محلول  Stop

با فیلتر 630 و 450  نانومتر خوانش شود

OD     استانداردها (ng/ml)

St 1
St 2
St 3
St 4
St 5
St 6​​​​​​​

0
1.0
2.5
5.0
10
20

2.3
1.6
1.1
0.52
0.4
0.2

محدوده طبیعی:
​​​​​​​مقادیر نرمال FREE T3 در سرم افراد طبیعی که توسط تستهای مکرر الایزا بدست آمده بقرار زیر می باشد ولی پیشنهاد می گردد که هر آزمایشگاه مقادیر نرمال خود را بدست آورد:

محدوده طبيعی ng/ml                                                                             محدوده طبيعی ng/ml

4.4- 1.9                                                                                                     3.2

50 µl
کونژوگه
​​​​​​​shake=15 sec

30 min
​​​​​​​انکوباسیون
 در دمای اتاق