♦همه‌گیری کرونا تا سال آینده ادامه خواهد یافت

سازمان بهداشت جهانی هشدار داد همه گیری کووید به دلیل عدم رسیدن واکسن مورد نیاز به کشورهای فقیر "یک سال بیش از آنچه باید طول خواهد کشید."

بروس اِیلوارد، از مدیران ارشد این سازمان، گفت به این ترتیب بحران کووید "به راحتی می تواند تا اواخر سال ۲۰۲۲ کشیده شود."

تاکنون کمتر از ۵ درصد جمعیت آفریقا واکسینه شده اند که در مقایسه با ۴۰ درصد واکسیناسیون در بیشتر قاره‌های دیگر جهان است

فراپژوهش