واکسن ایرانی کمترین عارضه را در میان واکسن‌های کرونا داشته است

دکتر گویا رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت: هیچ تفاوتی میان انواع واکسن های کرونا نیست.

سیاسی حرف نمی زنم و از منظر بهداشتی صحبت می‌کنم و اعلام میکنم که طبق تحقیقات و بررسی‌های ما در حال حاضر واکسن ایرانی(برکت) کمترین عارضه را در میان انواع واکسن‌ها داشته است.

فراپژوهش