تزریق همزمان واکسن‌های آنفلوآنزای سانوفی و کرونای مودرنا ایمن است

 

سانوفی روز چهارشنبه به استناد داده‌های یک مطالعه اعلام کرد که واکسن آنفلوآنزای این شرکت می‌تواند به صورت ایمن همراه با واکسن کرونای مودرنا تزریق شود

داده‌های این مطالعه مشابه توصیه فعلی CDC آمریکا است که براساس این توصیه تزریق همزمان واکسن‌های آنفلوآنزا و کرونا امکان‌پذیر و بی‌خطر است

فراپژوهش