توزیع واکسن اسپایکوژن در مراکز واکسیناسیون از هفته آینده

محسن زهرایی رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت گفت: واکسن کرونای اسپایکوژن از هفته آینده در مراکز واکسیناسیون کشور توزیع خواهد شد. تولیدکنندگان واکسن وضعیت رو به رشدی را دارند و برای دوز تقویتی (بوستر) بر واکسن تولید داخل تکیه خواهیم کرد

فراپژوهش