مقایسه دو داروی خوراکی ضد ویروس کرونای مولنوپیراویر مرک و پکسلووید فایزر

مقایسه دو داروی خوراکی ضد ویروس کرونای مولنوپیراویر مرک و پکسلووید فایزر

اثربخشی در بیماران پرخطر: مولنوپیراویر 50% ؛ پکسلووید 89%

دوره درمان (روزی دوباره): هر دو دارو 5 روز

مصرف با داروی دیگر: مولنپیراویر خیر ؛ پکسلووید همراه با ریتوناویر

مولنوپیراویر ابتدا برای آنفلوآنزا طراحی شده بود اما پکسلووید از ابتدا برای کووید طراحی شد

اثربخشی هر دو دارو علیه همه واریانت‌ها ارزیابی شده‌اند

فراپژوهش