واکسن برکت مجوز تست روی گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ ساله را دریافت کرد

کمیته اخلاق در پژوهش مجوز مطالعه بالینی واکسن کرونای کوو ایران برکت روی گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال را صادر کرد

این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی فاز ۱/۲ دوسوکور و همراه با گروه کنترل فعال انجام می‌شود. یک گروه واکسن سینوفارم و یک گروه واکسن برکت دریافت می‌کنند

محقق اصلی این مطالعه مینو محرز است

فراپژوهش