تحویل بیش از ۱۳ میلیون دوز واکسن کرونای تولید داخل به وزارت بهداشت

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با بیان اینکه تاکنون ١٣ میلیون و ٢٠٠ هزار دوز واکسن کرونای تولید داخل را تحویل گرفته‌ایم، گفت: زمانی که واکسن‌های فخرا و رازی هنوز مجوز مصرف اضطراری نگرفته بودند، برای حمایت از آنها مصوب شد که پیش‌خرید این دو واکسن انجام شود. مبلغ پیش‌خرید را سازمان برنامه و بودجه باید پرداخت کند که هنوز به وزارت بهداشت داده نشده است

حیدر محمدی افزود: از کل واکسن‌های داخلی تحویل شده به وزارت بهداشت، ١٠ میلیون و ١١٠ هزار دوز مربوط به برکت، یک میلیون و ١٩۵ هزار دوز مربوط به پاستوکووک و یک میلیون ٨٨٩ هزار دوز واکسن مربوط به اسپایکوژن بوده و تاکنون چیزی از واکسن فخرا و رازی تحویل ما نشده است

فراپژوهش