ورود مولنوپیراویر و پکسلووید به پروتکل درمان کرونای ایران در صورت اثبات اثربخشی

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا گفت: در صورتی که اثربخشی دو داروی خوراکی ضد ویروس مولنوپیراویر (مرک) و پکسلووید (فایزر) علیه بستری و مرگ ناشی از کرونا اثبات شود، درباره ورود این دو دارو به پروتکل درمان کرونا در کشور تصمیم‌گیری خواهیم کرد و سپس نسبت به تامین این دو دارو اقدام خواهیم کرد

حمیدرضا جماعتی افزود: اگر مطالعاتی که در مورد داروهای خوراکی جدید ساخته شده برای کرونا نشان دهد که در پیشگیری از بستری و مرگ ناشی از کرونا موثر هستند، با توجه به واکسیناسیون که در کل دنیا در حال انجام است، در آینده نه چندان دور شاهد توقف و کنترل پاندمی کرونا خواهیم بود و افق‌هایی تازه‌ای پیش‌رو داریم و ابرهای سیاه ناشی از کرونا که در جهان پخش شده، کنار زده می‌شوند

فراپژوهش