اتحادیه اروپا برای نخستین بار واکسن کرونای غیرفعال خرید

ارزش سهام شرکت فرانسوی ولنوا (Valneva) روز چهارشنبه بیش از 20% افزایش یافت، بعد از آنکه کمیسیون اروپا قرارداد فروش تا 60 میلیون دوز کاندید واکسن کرونای این شرکت را به اتحادیه اروپا طی دو سال آینده تائید کرد

کمیسیونر بهداشت اتحادیه اروپا گفت: واکسن ولنوا به محض اثبات ایمنی و اثربخشی آن توسط آژانس داروهای اروپا (EMA)، به سبد گسترده واکسن‌های اتحادیه اروپا افزوده خواهد شد

ولنوا اعلام کرده که پیش‌بینی می‌شود تحویل واکسن غیر فعال VLA2001 به اتحادیه اروپا منوط به تائید EMA، در آوریل 2022 آغاز شود

ولنوا ماه قبل اعلام کرد که واکسن کرونای این شرکت در یک مطالعه بالینی فاز نهایی، اثربخشی در حد واکسن استرازنکا داشته و عوارض جانبی شدید آن نیز بطور معنی‌داری کمتر بوده است

فراپژوهش