باز هم واکسن غیرفعال!/مطالعه بالینی فاز اول واکسن "اسوید-۱۹" کد اخلاق گرفت

 

کاندید واکسن کرونای اسوید-۱۹ با پلتفرم ویروس غیر فعال برای کارآزمایی بالینی فاز یک از کمیته اخلاق در پژوهش مجوز گرفت

محقق اصلی این کارآزمایی، دکتر مرتضی ایزدی متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله است

فراپژوهش