دوز سوم واکسن‌ سینوفارم چه تاثیری دارد؟

 

بنابر بررسی‌های محققان چینی تزریق دوز سوم واکسن سینوفارم می‌تواند سطح پادتن‌های بدن را که از مقدار آن چند ماه بعد از تزریق دوز دوم واکسن کاسته می‌شود، دوباره افزایش داده و سیستم ایمنی بدن را در برابر ویروس کرونا قوی می‌کند. همچنین دستگاه ایمنی بدن در برابر ویروس کرونا بهتر عمل می‌کند.

در بررسی‌ها مشخص شده که ۵ ماه بعد از دریافت دوز دوم واکسن سینوفارم از ایمنی آن تا ۷۰درصد کاسته می‌شود اما یک هفته پس از دریافت دوز سوم این واکسن، مقدار پادتن‌های بدن ۷,۲ برابر می‌شود.

فراپژوهش