بازگشایی مدارس با این شرایط کار درستی نیست

 

حمیدرضا جماعتی دبیر کمیته علمی کشوری کرونا گفت: بازگشایی‌های بی‌محابا در مدارس، دانشگاه‌ها و مجامع، رستوران‌ها، سینماها و ... با توجه اینکه هنوز هم به ایمنی جمعی نرسیده‌ایم و با توجه به اینکه کودکان ما از واکسیناسیون کافی برخوردار نیستند، می‌تواند باعث ایجاد پیک ششم کرونا در کشور باشد و باید این را مورد نظر قرار داد. بنابراین اگر پروتکل‌های بهداشتی رعایت نشود و به ایمنی جمعی ناشی از واکسیناسیون نرسیم، بازگشایی مدارس کار درستی نیست

فراپژوهش