آدامس جویدن ویروس کرونا را در بزاق کاهش می‌دهد

محققان معتقدند یک آدامس آزمایشی حاوی پروتئینی که ذرات ویروس کرونا را به دام می‌اندازد، می‌تواند میزان ویروس را در بزاق محدود کند و هنگام صحبت، نفس کشیدن یا سرفه افراد آلوده به مهار انتقال ویروس کمک کند

این آدامس حاوی کپی‌هایی از پروتئین ACE2 موجود در سطوح سلولی است که ویروس از آن به عنوان دروازه‌ای برای نفوذ به سلول‌ها و آلوده کردن آنها استفاده می‌کند

تیم تحقیقات دانشگاه پنسیلوانیا گزارش داد: در آزمایش‌های انجام شده در لوله آزمایش با استفاده از نمونه‌های بزاق و سواب افراد آلوده، ذرات ویروس خود را به گیرنده‌های ACE2 در آدامس متصل کردند. در نتیجه، بار ویروسی در نمونه‌ها بیش از ۹۵% کاهش یافت

به گفته محققان، این آدامس که احساس و طعمی شبیه آدامس معمولی دارد، می‌تواند سال‌ها در دمای معمولی نگهداری شود و جویدن آن به مولکول‌های پروتئین ACE2 آسیبی نمی‌رساند

محققان پیشنهاد می‌کنند که استفاده از آدامس برای کاهش بارهای ویروسی در بزاق، به مزایای واکسن‌ها می‌افزاید، به ویژه در کشورهایی که واکسن‌ها هنوز در دسترس نیستند، مفید خواهد بود

فراپژوهش