نتیجه یک مطالعه جدید: ابتلای مجدد به کرونا به ندرت باعث بیماری شدید می‌شود

یافته‌های جدید نشان می‌دهد که ابتلای مجدد به کرونا به ندرت به بیماری شدید منجر می‌شود. محققان در قطر ۱۳۰۴ نفر که برای بار دوم به کرونا مبتلا شده بودند را با ۶۵۲۰ نفر که برای بار اول مبتلا شده بودند، مقایسه کردند

شانس شدید شدن بیماری در افرادی که برای بار دوم به کرونا مبتلا شده بودند، ۸۸٪ کمتر از افرادی بود که برای بار اول مبتلا شده بودند. همچنین شانس بستری بیمارانی که دوباره به کرونا مبتلا شده بودند ۹۰٪ کمتر از بیمارانی بود که برای بار اول مبتلا شده بودند. همچنین در این مطالعه هیچیک از افرادی که دوباره به کرونا مبتلا شده بودند کارشان به ICU کشیده نشد یا نمردند

به گفته محققان این مطالعه تقریبا همه افرادی که دوباره به کرونا مبتلا شده بودند، نوع کرونای آنها خفیف بود که شاید علت آن حافظه ایمنی باشد که از بدتر شدن بیماری و پیامدهای شدیدتر جلوگیری می‌کند

فراپژوهش