نتیجه یک مطالعه: واکسن ویروس غیرفعال شده توانایی تحریک سیستم ایمنی به عنوان دوز تقویتی را ندارد

براساس یافته‌های مطالعه COV-BOOST واکسن ویروس غیرفعال شده وَلنِوا نتوانست سیستم ایمنی را در مقایسه با گروه کنترل بطرز معنی‌داری تحریک کند در این مطالعه افرادی که هر دو دوز اول خود را واکسن‌های استرازنکا یا فایزر دریافت کرده بودند بعد از گذشت ۱۰ تا ۱۲ هفته یکی از واکسن‌های فایزر (mRNA) ، مودرنا (mRNA)، نواواکس(قطعات شبه‌ویروسی پروتئین نوترکیب)، استرازنکا (وکتور ویروسی)، جانسون و جانسون (وکتور ویروسی)، کیوروک (mRNA) و وَلنِوا (ویروس غیرفعال شده) را به عنوان تقویتی یا واکسن مننژیت به عنوان کنترل دریافت کردند و از نظر بروز عوارض و پارامترهای ایمونولوژیکی بررسی و مقایسه شدند

یافته‌های ایمنولوژیکی این مطالعه حاکی از این بود که به جز واکسن وَلنِوا (ویروس غیرفعال شده) تمامی واکسن‌های فوق می‌توانند به عنوان تقویتی بعد از واکسن فایزر باشند و همینطور برای تقویتی واکسن استرازنکا می‌توان از همه واکسن‌های مورد مطالعه قرار گرفته، استفاده کرد

فراپژوهش