تزریق ترکیبی واکسن‌های فایزر یا استرازنکا با واکسن مودرنا پاسخ ایمنی بهتری تولید کرد

نتایج یک مطالعه بزرگ در بریتانیا درباره تزریق ترکیبی واکسن‌های کرونا که روز دوشنبه منتشر شد، نشان داد افرادی که برای دوز اول واکسن‌های استرازنکا یا فایزر-بیونتک را تزریق کردند و ۹ هفته بعد یک دوز واکسن مودرنا زدند، پاسخ ایمنی بهتری داشتند

متیو اسنیپ استاد دانشگاه آکسفورد و از مدیران اصلی این مطالعه گفت: این شیوه تزریق واکسن‌های کرونا، حتی بهتر از دو دوز واکسن آکسفورد-استرازنکا پاسخ ایمنی داشت

یافته‌های این مطالعه به ویژه برای کشورهای با درآمد کم و متوسط ارزشمند است چرا که به دلیل مشکل در تامین واکسن، معمولا نیاز است که واکسن‌ها در این کشورها به صورت ترکیبی تزریق شوند

فراپژوهش