دوز تقویتی کاندید واکسن کرونای سانوفی و GSK پاسخ ایمنی قوی تولید کرد

دو شرکت سانوفی و GSK روز چهارشنبه براساس داده‌های مقدماتی مطالعات بالینی اعلام کردند که یک دوز تقویتی کاندید واکسن کرونای آنها، پاسخ‌های ایمنی قوی را تولید کرده است این دو شرکت داروسازی فرانسوی و بریتانیایی امیدوارند که نتایج بیشتری از مطالعات بالینی فاز نهایی کاندید واکسن کرونای آنها در سه ماهه نخست ۲۰۲۲ مشخص شود. واکسن ریکامبیننت سانوفی همراه با یک ادجوانت GSK است

دوز تقویتی این کاندید واکسن روی همه گروه‌های سنی و روی افرادی انجام شد که یکی از چهار واکسن استرازنکا، جانسون و جانسون، مودرنا و فایزر-بیونتک را در واکسیناسیون اولیه دریافت کرده بودند. این دوز تقویتی بین ۴ تا ۱۰ ماه پس از تکمیل واکسیناسیون اولیه به داوطلبان تزریق شد

نتایج اولیه حاکی از آن است که تزریق این دوز تقویتی میزان آنتی‌بادی‌های خنثی‌کننده را در داوطلبان صرف‌نظر از اینکه چه واکسنی را در واکسیناسیون اولیه دریافت کرده بودند، بین ۹ تا ۴۳ برابر در همه گروه‌های سنی افزایش داد

فراپژوهش