فایزر جای استرازنکا را به عنوان تامین‌کننده اصلی واکسن کووکس می‌گیرد

فایزر و بیونتک قصد دارند از ابتدای سال ۲۰۲۲ جایگاه استرازنکا را به عنوان تامین‌کننده اصلی واکسن کرونای سازوکار کووکس بگیرند. تغییر رویکردی که حاکی از اهمیت تامین واکسن‌های کرونا برای کشورهای فقیر است

کووکس تاکنون بیش از ۶۰۰ میلیون دوز واکسن کرونا را در ۱۵۰ کشور جهان توزیع کرده که از این رقم بیش از ۲۰۰ میلیون دوز واکسن استرازنکا و حدود ۱۶۰ میلیون دوز واکسن فایزر-بیونتک بوده است

اما براساس اسناد GAVI و WHO، در سه ماهه نخست ۲۰۲۲ قرار است فایزر جایگاه استرازنکا را در تامین واکسن کووکس بگیرد بطوریکه تا پایان مارس سال آینده قرار است ۱۵۰ میلیون دوز دیگر واکسن فایزر-بیونتک توسط کووکس توزیع شود

فراپژوهش