گوگل کارکنان واکسینه نشده را اخراج می‌کند

گوگل به کارکنان خود اعلام کرده است که اگر از سیاست واکسیناسیون کرونای این شرکت پیروی نکنند، حقوق خود را از دست خواهند داد و در نهایت اخراج خواهند شد

کارکنان گوگل تا ۳ دسامبر فرصت داشتند تا وضعیت واکسیناسیون خود را اعلام کنند و اسنادی را ارائه دهند که نشان‌دهنده وضعیت واکسیناسیون آنها باشد یا برای معافیت از تزریق واکسن کرونا به دلایل پزشکی یا مذهبی درخواست بدهند

کارکنانی که تا تاریخ یادشده وضعیت واکسیناسیون خود را اعلام نکرده باشند یا درخواست معافیت از تزریق واکسن را ارائه نکرده باشند، به تدریج حقوق خود را از دست خواهند داد و در نهایت اخراج خواهند شد

فراپژوهش