دوز سوم واکسن برای سینوفارمی‌ها و برکتی‌ها مهم است

فانا: مسعود مردانی عضو کمیته علمی کشوری کرونا در واکنش به ورود واریانت اُمیکرون به ایران گفت: باید واکسیناسیون کامل شود و دوز سوم واکسن به خصوص برای افرادی که واکسن‌های سینوفارم یا برکت زده‌اند، مهم است

فراپژوهش