کیت تشخیص اُمیکرون در کشور طراحی شد

رئیس انستیتو پاستور ایران:

با توجه به شیوع واریانت اُمیکرون، انستیتو پاستور ایران کیت ویژه تشخیصی این واریانت را طراحی و در بین تعدادی از آزمایشگاه‌های منتخب کشور که شامل بیش از ۵۰۰ آزمایشگاه است، توزیع کرد.

مهمترین نکته در بحث مقابله با واریانت اُمیکرون استفاده از ماسک است زیرا انتقال این واریانت بسیار بیشتر از موارد دیگر است‌

فراپژوهش