ماسک مهمترین ابزار مقابله با اومیکرون است

رئیس انستیتو پاستور ایران: با توجه به شیوع واریانت امیکرون در تعدادی از کشورهای جهان، آزمایشگاه مرجع کووید ۱۹ در انستیتو پاستور ایران کیت ویژه تشخیصی این واریانت را طراحی و در بین تعدادی از آزمایشگاه های منتخب شبکه ملی آزمایشگاه های کووید ۱۹ کشور که شامل بیش از ۵۰۰ آزمایشگاه است، توزیع کرد

مهمترین نکته در بحث مقابله با اومیکرون استفاده از ماسک است زیرا انتقال این سویه بسیار بیشتر از سویه‌ها است

فراپژوهش