نتیجه مطالعه دانمارک: دوز تقویتی میزان محافظت واکسن‌های mRNA را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد

نتیجه یک مطالعه در دانمارک که روز چهارشنبه منتشر شد، نشان داد که تزریق دوز سوم هر یک از واکسن‌های کرونای فایزر-بیونتک یا مودرنا می‌تواند محافظت علیه واریانت اُمیکرون را در افراد مسن به میزان قابل توجهی افزایش دهد

در بین افرادی که اخیرا دوز دوم واکسن خود را تزریق کرده بودند، اثربخشی علیه اُمیکرون برای واکسن فایزر-بیونتک ۵۵/۲% و برای واکسن مودرنا ۳۶/۷% در مقایسه با افراد واکسینه نشده بود اما این محافظت به سرعت طی پنج ماه پس از تزریق دوز دوم کاهش یافت. میزان و سرعت کاهش اثربخشی علیه اُمیکرون بیشتر و سریعتر از دلتا بود

اگرچه دوز سوم واکسن فایزر-بیونتک میزان محافظت در افراد ۶۰ سال به بالا را در مقایسه با افرادی که دو دوز از این واکسن را تزریق کرده بودند، به ۵۴/۶% افزایش داد

فراپژوهش