نتیجه مطالعه بریتانیا: خطر بستری ناشی از اُمیکرون تا ۴۰% کمتر از دلتا است

نتیجه تحقیق امپریال کالج لندن که روز چهارشنبه منتشر شد، نشان داد که خطر نیاز به بستری در بیمارستان برای بیماران مبتلا به واریانت اُمیکرون ۴۰% تا ۴۵% کمتر از بیماران مبتلا به واریانت دلتا است

این مطالعه از تاریخ ۱ تا ۱۴ دسامبر در انگلستان و رویب موارد تائید شده مبتلا به کرونا انجام شده است

محققان امپریال کالج لندن اعلام کردند که خطر هر نوع مراجعه به بیمارستان در صورت ابتلا به اُمیکرون بین ۲۰% تا ۲۵% کمتر از دلتا است

این محققان در عین حال هشدار دادند که با وجود کاهش خطر بستری به دلیل ابتلا به اُمیکرون، نباید خطر بزرگتر افزایش ابتلا به این واریانت را دستکم گرفت

فراپژوهش