کمیته مشورتی وزارت بهداشت ژاپن داروی کرونای مولنوپیراویر را تائید کرد

کمیته مشورتی وزارت بهداشت ژاپن روز جمعه تائید داروی خوراکی ضد ویروس کرونای مولنوپیراویر شرکت مرک&کو را توصیه کرد

تصمیم این کمیته زمینه توزیع محموله ۲۰۰ هزار دوزی مولنوپیراویر را در ژاپن در هفته جاری فراهم می‌کند

وزیر بهداشت ژاپن گفت متقاعد شده که توزیع این دارو گامی بزرگ در مدیریت بیماری کرونا در این کشور است و برخی از موسسات پزشکی و داروخانه‌ها از دوشنبه آینده این دارو را دریافت خواهند کرد

ژاپن برای خرید ۱/۶ میلیون دوز داروی مولنوپیراویر با شرکت مرک&کو و ۲ میلیون دوز داروی پکسلووید با شرکت فایزر توافق کرده است

فراپژوهش