امید در یک قرص

جلد جدیدترین شماره مجله ساینس با موضوع داروی خوراکی پکسلووید فایزر و با تیتر "امید در یک قرص" که در توضیح آن نوشته است: مبارزه با ویروس کرونا از طریق هدف قرار دادن پروتئاز اصلی آن

ساینس در توضیحی بیشتر نوشته است: محققان دارویی را برای هدف قرار دادن ویروس عامل بیماری کرونا ساخته‌اند. این مولکول که با نام PF-07321332 شناخته می‌شود، پروتئاز اصلی ویروس، آنزیمی که برای تکثیر آن حیاتی است را مسدود می‌کند. این مولکول را می‌توان به شکل قرص ارائه کرد که این قابلیت می‌تواند منجر به استفاده از این دارو برای درمان کرونا در خارج از محیط بیمارستان شود

فراپژوهش