جزئیات پروتکل برگزاری امتحانات حضوری مدارس

رئیس اداره سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس وزارت بهداشت: بدیهی است که برگزاری امتحانات پروتکل خاص خود را دارد که مانند مراکز تجمعی است. برخی دانش‌آموزان غربالگری می‌شوند که مطمئن شوند بیماری خاصی ندارند و در بدو ورود از این نظر که علامت دارند یا خیر بررسی می‌شوند و یک خود اظهاری دارند.

استفاده از ماسک و فاصله اجتماعی و حداقل زمان ممکن برای برگزاری امتحانات، اخذ امتحان در اتاق ایزوله از دانش‌آموز علامت دار و.... همگی اقدامات لازم در این زمینه است که مدیران مدارس به آن آگاه هستند

فراپژوهش