نتیجه شش مطالعه: عفونت‌زایی ریه توسط اُمیکرون کمتر از دلتا است

نتایج شش مطالعه از آزمایشگاه‌های معتبر که به صورت مستقل از یکدیگر انجام شده‌اند، کاهش عفونت‌زایی ریه ناشی از ابتلا به واریانت اُمیکرون را در مقایسه با واریانت دلتا نشان دادند

فراپژوهش