واکسن پروتئینی سینوفارم موثرتر از واکسن غیر فعال شده این شرکت علیه اُمیکرون است

فانا

 نتیجه یک مطالعه نشان داد که واکسن کرونای مبتنی بر پروتئین ساخت سینوفارم وقتی به عنوان دوز تقویتی پس از دو دوز از واکسن غیر فعال شده ساخت همین شرکت تزریق شود، یک پاسخ آنتی‌بادی قوی‌تر را علیه واریانت اُمیکرون نسبت به وقتی که دوز سوم از نوع واکسن غیر فعال شده تزریق شد، برانگیخت

واکسن مبتنی بر پروتئین سینوفارم به نام NVSI-06-07 به عنوان دوز تقویتی در ماه دسامبر مجوز مصرف اورژانسی را در امارات متحده عربی دریافت کرد. فناوری این واکسن با واکسن قبلی سینوفارم که حاوی یک نوع غیر فعال شده از ویروس کرونا است، متفاوت است

در بین ۱۹۲ داوطلب بزرگسال سالم که دستکم شش ماه از تزریق دو دوز واکسن غیر فعال شده سینوفارم توسط آنها گذشته بود، افرادی که دوز تقویتی NVSI-06-07 را دریافت کردند سطح آنتی‌بادی خنثی‌کننده در آنها نسبت به کسانی که دوز تقویتی BBIBP-CorV را دریافت کردند، بطور معنی‌داری بالاتر بود

فراپژوهش