سازمان جهانی بهداشت دو داروی جدید را برای درمان کرونا توصیه کرد

فانا

گروه توسعه گایدلاین سازمان جهانی بهداشت (WHO) متشکل از کارشناسان بین‌المللی، دو داروی جدید را برای درمان بیماران کرونا توصیه کرد

باریسیتینیب، دارویی که به عنوان یک مهارکننده جانوس کیناز (JAK) شناخته می‌شود و برای درمان آرتریت روماتویید نیز بکار می‌رود، قویا برای بیماران مبتلا به نوع شدید یا بحرانی کرونا در ترکیب با کورتیکواستروئیدها توصیه می‌شود

براساس شواهد، این دارو نرخ بقای بیماران را افزایش و نیاز آنها را به تهویه مکانیکی کاهش داده است. ضمن اینکه افزایشی در عوارض جانبی ناشی از مصرف این دارو مشاهده نشده است

همچنین مصرف مونوکلونال آنتی‌بادی سوتروومیب به صورت مشروط برای آن دسته از بیماران مبتلا به نوع غیر شدید کرونا که در بالاترین خطر بستری شدن قرار دارند، توصیه شد

فراپژوهش