اُمیکرون نمی‌تواند از چنگ سلول‌های T فرار کند

یک مطالعه جدید نشان داد یک بخش کلیدی از دفاع خط دوم سیستم ایمنی به نام سلول‌های T در شناسایی و حمله به واریانت اُمیکرون بسیار موثر هستند که در نتیجه از پیشرفت اغلب عفونت‌ها به سمت بیماری بحرانی جلوگیری می‌کنند

جهش‌های اُمیکرون به این واریانت کمک می‌کنند که از آنتی‌بادی‌ها که خط نخست دفاع بدن علیه عفونت هستند، فرار کنند

در مطالعات آزمایشگاهی، محققان آفریقای جنوبی نسخه‌هایی از واریانت اُمیکرون را در معرض سلول‌های T گرفته شده از داوطلبان واکسینه شده با واکسن‌های جانسون و جانسون یا فایزر-بیونتک یا افراد واکسینه نشده که به دلیل ابتلا به نسخه‌های قبلی ویروس کرونا سلول‌های T در آنها توسعه یافته بود، قرار دادند

در این آزمایش علیرغم جهش‌های گسترده اُمیکرون و کاهش حساسیت به آنتی‌بادی‌های خنثی‌کننده، اکثر پاسخ سلول‌های T ناشی از واکسیناسیون یا عفونت طبیعی، واریانت اُمیکرون را تشخیص دادند. ایمنی ناشی از سلول T به خوبی علیه اُمیکرون حفظ شد که به احتمال زیاد به محافظت علیه کرونای شدید کمک می‌کند

فراپژوهش